• در شبکه سحر؛ ماجرای پناهندگان لهستانی به ایران در «فصل زندگی»

روایت مهاجرت پناهندگان لهستانی در سال های جنگ جهانی دوم به ایران در «فصل زندگی» از کانال اردوی شبکه سحر، پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، پناهندگی مهاجران لهستانی به ایران طی سال های 1320 الی  1323 مقارن با جنگ جهانی دوم و مواجهه آنان با مهمان نوازی ایرانیان در «فصل زندگی» از کانال اردوی شبکه سحر به تصویر کشیده می شود.

در این مستند بیان خواهد شد که 150 هزار لهستانی به قصد مهاجرت به فلسطین و آفریقا از اتحاد جماهیر شوروی وارد خاک ایران شدند و تعدادی از آنان شیفته مهمان نوازی عمیق ایرانیان شده و در این مرز و بوم ماندگار شدند.

 از نکات برجسته این موضوع، مهمان نوازی ایرانیان در شرایط بسیار سخت آن زمان که گریبانگیر مشکلات فراوانی از جمله قحطی، کمبود مواد غذایی، نابسامانی سیاسی و اقتصادی در اثر اشغال کشور و ... بوده اند، است که مورد توجه مهاجران لهستانی قرار گرفته و ماندگاری آنان نیز گواهی بر این مدعاست.    

« فصل زندگی » تولید شبکه مستند، 23 ماه ساعت 15 به وقت تهران به مدت 25 دقیقه از کانال اردوی شبکه سحر پخش خواهد شد.

 

مهر ۲۱, ۱۴۰۰ ۱۵:۳۴ Asia/Tehran