• انتخابات ساختگی در سایه سرکوب سیاسی

بازتاب انتخابات فرمایشی رژیم آل خلیفه بحرین و نارضایتی ها در «حدیث بحرین » شبکه العالم تشریح می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، انتخابات پارلمانی بحرین و بیانیه جمعیت الوفاق در رد آن با حضور سید عباس شبر، فعال حقوقی بحرین از استکهلم و دکتر جواد عبدالوهاب، کارشناس رسانه از لندن واکاوی خواهد شد. در این خصوص به نقل از جمعیت الوفاق بیان خواهد شد که این انتخابات با نرخ مشارکت پایین مردمی و عدم حضور غیر دولتی ها، فاقد استاندارد انتخابات سالم بوده و با اعداد دروغین دستکاری شده است.«حدیث بحرین» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای جیهان عبدالنبی، 30آبان ماه، ساعت 18 به وقت تهران از شبکه العالم پخش خواهد شد.

آبان ۳۰, ۱۴۰۱ ۱۳:۴۴ Asia/Tehran